Logo vlaamsparlement.tv
Het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit. Het vragenuur vindt uitzonderlijk plaats tijdens de voormiddag.

Deze ochtend vanaf 10u vragen over:

- de krapte op de arbeidsmarkt;
- artificiële intelligentie en de rol van de overheid;
- de budgettaire meerjarenraming 2019-2024;
- het afremmen van de Belgische klimaatambitie door de Vlaamse Regering;
- de erkenningsaanvraag van een islamschool in Genk;
- het behoud van het verbod op onverdoofd slachten;
- een dierenwelzijnskeurmerk voor de voedingssector;
- de westelijke ontsluiting van de Antwerpse haven via de E34;
- legionellapreventie bij bedrijven, naar aanleiding van de legionella-uitbraak in de Gentse havenzone;
- de betaalbaarheid van woonzorgcentra.

Mestactieplan 6: stemming over het voorstel van decreet


Het Mestactieplan (MAP) heeft tot doel de uitspoeling van meststoffen uit land- en tuinbouw te verminderen, om zo de waterkwaliteit in overeenstemming te brengen met de Europese Nitraatrichtlijn. Daarom legt het MAP beperkingen op inzake de bemesting van landbouwgrond. Vierjaarlijks is een actualisering nodig van dit MAP. Eind 2018 gaf de Europese Commissie groen licht voor het ontwerp van MAP 6 en ook de Vlaamse Regering bereikte hierover een akkoord. Leden van de meerderheidspartijen dienden vervolgens een voorstel van decreet in om MAP 6 in Vlaamse regelgeving om te zetten.

De parlementsvoorzitter vroeg over dit voorstel van decreet adviezen aan de Raad van State, de Minaraad en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Tijdens de bespreking in de Commissie Leefmilieu en Natuur vroegen de oppositiefracties een tweede lezing van het voorstel van decreet en kondigden ze ook een reflectienota aan. Na de bespreking in de commissie volgt nu de plenaire behandeling van en stemming over het voorstel van decreet.

Volg deze parlementaire activiteiten rechtstreeks en onverkort vanaf 10u op vlaamsparlement.tv (Telenet kanaal 42, Orange kanaal 80 of Proximus TV kanaal 279).

Heeft u deze rechtstreekse uitzending gemist? 's Avonds vanaf 18u volgt er een uitgebreide samenvatting van de actuele vragen met parlementsleden van de meerderheid en oppositie in Studio Vlaams Parlement, ons duidingsmagazine met Joris Vanderpoorten.
website facebook twitter youtube custom
MailPoet