Burgers zullen binnenkort zelf een beleidsvoorstel kunnen indienen bij de Vlaamse overheid. Dat voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans werd eind juni goedgekeurd. Het maakt deel uit van het nieuwe bestuursdecreet. Ook moet de Vlaamse regering vanaf nu bepaalde overheidsbeslissingen kunnen vernietigen wanneer die de strategische belangen van Vlaanderen zouden bedreigen. Dit nieuwe bestuursdecreet wordt nu behandeld door de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

Het ontwerp van Bestuursdecreet bevat generieke bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen de burger en de overheid enerzijds en op de organisatie en werking van de overheidsinstanties anderzijds. Veel van deze bepalingen bestonden al maar waren verspreid over verschillende decreten. Twaalf bestaande decreten zijn geëvalueerd en aangevuld met nieuwe bepalingen met het doel de dienst­verlening van de overheid kwaliteitsvoller en de interne werking efficiënter te maken. Digitalisering en vermijden van administratieve lasten zonder meerwaarde waren daarbij een uitgangspunt.

Het ontwerp van Bestuursdecreet voorziet in een algemene regeling voor een aantal bestuursrechtelijke aangelegenheden. Zodat die niet in de verschillende sectorregelgevingen afzonderlijk moeten geregeld worden. Deze ‘codificatie’ beoogt van de bestuursrechtelijke regels een samenhangend en logisch geheel te maken, zonder leemten of tegenstrijdigheid, met een geharmoniseerd vocabularium, en daardoor transparanter voor de burgers.

Wat de relatie tussen de burger en de overheid betreft, wordt uitgegaan van een open overheid die nog meer werk maakt van communicatie, die bereikbaar is via elektronische weg, die haar documenten informatie beschikbaar stelt voor burgers, en die openstaat voor participatie en inspraak van burgers bij het beleid maar ook bij haar eigen dienstverlening. Wat de regulering van de overheid betreft, wordt niet geraakt aan de bestaande structuren of aan de voorschriften inzake deugdelijk bestuur. De regels die betrekking hebben op de werking van de overheid worden op mekaar afgestemd en vereenvoudigd. Het betreft regels over planning en rapportering, de organisatie van het communicatiebeleid en het statistiekbeleid, het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer, beheren en bewaren van overheidsinformatie, het strategisch adviesstelsel, de interne audit en over experimentregelgeving en regelluwe zones.

U kan het volledige ontwerp van Bestuursdecreet hier lezen.

Studio Commissie, dinsdag 16 oktober 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwlus.