Testen op Covid-19

De plenaire vergadering van woensdag 14u vindt gewoon plaats. Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. Alle plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Maandag 25/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over volgende onderwerpen: tijdelijke maatregelen in het onderwijs, eenmalig consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens en over nood aan sociaal beleid voor studenten in een precaire situatie

1. Nooddecreten coronacrisis: contactonderzoek in kader van COVID-19 en dringende tijdelijke onderwijsmaatregelen wegens corona

De plenaire vergadering behandelt opnieuw een aantal dringende decreetswijzigingen rechtstreeks in de plenaire vergadering en stemt over deze wijzigingen. Het betreft een voorstel van decreet van de meerderheidsfracties tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van de COVID-19-epidemie. Daarnaast dienden de meerderheidsfracties ook een voorstel van decreet in met dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis.

2. Terugbetaling vaste kosten aan kotstudenten

Op de agenda ook de rechtstreekse behandeling van een voorstel van resolutie van sp.a over de terugbetaling van het maandelijkse forfaitaire bedrag voor energie-, water- en internetverbruik aan kotstudenten wegens de coronacrisis. Via de spoedprocedure werd eveneens een voorstel van decreet van de meerderheidsfracties over de terugbetaling van niet-gemaakte kosten bij studentenhuisvesting en de nood aan een sociaal beleid voor studenten in een precaire situatie aan de agenda toegevoegd.

Dinsdag 26/05

– 14u: De Koepelzaal Live – Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 van de Vlaamse Regering

De leden van de commissie zetten de besprekingen van de begrotingscontrole voort. Eerst lichten Jan Debucquoy en Lieven Tydgat van het Rekenhof hun verslag toe van het onderzoek van de Vlaamse begroting 2020. Daarna gaan de leden hierover met hen en met minister Matthias Diependaele in debat en ze ronden de bespreking van de begrotingsdocumenten af. Ze stemmen op 9 juni, na kennisname van de verslagen met de adviezen van de bevoegde commissies, over de ontwerpen en de amendementen.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het bosuitbreidingsplan

De Vlaamse Regering heeft een Bosuitbreidingsplan opgesteld, waarin de ambitie uit de beleidsnota Omgeving 2019-2024 om tegen 2030 in 10.000 hectare extra bossen te voorzien, concreet vorm krijgt. De leden van de commissie wisselen van gedachten over dit plan met minister Zuhal Demir.

Woensdag 27/05

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement – Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn, met Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 28/05

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Economie en Werk van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de aanpak van cybercriminaliteit en over bijkomende maatregelen voor de horecasector in het kader van de coronacrisis

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Jeugd met een hoorzitting over de ervaringen van jongeren met de coronacrisis en hun verwachtingen voor de exitstrategie

De coronacrisis heeft een grote impact op het leven van jongeren in Vlaanderen: de scholen gingen dicht, sport- en jeugdverenigingen vielen stil, sociale contacten waren enkel digitaal mogelijk, … Nu de maatregelen van de lockdown stapsgewijs worden versoepeld, houden de leden van de commissie een hoorzitting over de ervaringen van jongeren tijdens de coronacrisis en hun verwachtingen voor de exitstrategie.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement – Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn, met Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vrijdag 29/05

– 18u: Het Gesprek – Om belangrijke politieke gebeurtenissen te analyseren, te verduidelijken of dieper uit te spitten, nodigt vlaamsparlement.tv geregeld een toonaangevende stem uit in de studio. Deze studiogast beschikt over een grondige kennis van zijn of haar vakgebied.

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de maatregelen om de aanhoudende droogte tegen te gaan

Door het gebrek aan neerslag in de voorbije twee maanden staat het grondwater in Vlaanderen nu al alarmerend laag: het is het droogste voorjaar sinds 1901. In de provincie Antwerpen legde de gouverneur reeds een verbod op om water uit kwetsbare waterlopen te halen. Meer Vlamingen blijken nu ook waterputten te laten boren om aan hun waterbehoefte te voldoen, waardoor de grondwatertafels verstoord worden. Wanneer verschijnt het uitvoeringsbesluit dat de minister van Omgeving de bevoegdheid geeft om het capteren van water uit waterlopen te verbieden? Hoe kan de Vlaamse Milieumaatschappij zicht houden op de private grondwaterputten waar geen vergunning voor vereist is? Hoe wil minister Zuhal Demir de Vlamingen aansporen om spaarzaam om te gaan met water? Welke maatregelen wil ze nemen samen met de droogtecommissies om de nakende droogte op te vangen?

Zaterdag 30/05

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 31/05

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Jeugd van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de ervaringen van jongeren met de coronacrisis en hun verwachtingen voor de exitstrategie

De coronacrisis heeft een grote impact op het leven van jongeren in Vlaanderen: de scholen gingen dicht, sport- en jeugdverenigingen vielen stil, sociale contacten waren enkel digitaal mogelijk, … Nu de maatregelen van de lockdown stapsgewijs worden versoepeld, houden de leden van de commissie een hoorzitting over de ervaringen van jongeren tijdens de coronacrisis en hun verwachtingen voor de exitstrategie.

Maandag 1/06

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Begroting van het Vlaams Parlement

De leden van de commissie zetten de besprekingen van de begrotingscontrole voort. Eerst lichten Jan Debucquoy en Lieven Tydgat van het Rekenhof hun verslag toe van het onderzoek van de Vlaamse begroting 2020. Daarna gaan de leden hierover met hen en met minister Matthias Diependaele in debat en ze ronden de bespreking van de begrotingsdocumenten af. Ze stemmen op 9 juni, na kennisname van de verslagen met de adviezen van de bevoegde commissies, over de ontwerpen en de amendementen.