De Koepelzaal - vragenuurtje

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 15 maart 2021

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de Werkgroep Institutionele zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. Vandaag houden de leden van de werkgroep een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid met Jo De Cock van het RIZIV en met Guy Tegenbos van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de activiteiten van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid

Dinsdag 16 maart 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de controles op mogelijk misbruik van coronasteun aan bedrijven, het actieplan voor psychologische ondersteuning en psychisch welzijn van kinderen, studenten en ouderen en over de extra steun aan de lokale besturen voor de preventie van gewelddadig radicalisme of extremisme

Woensdag 17 maart 2021

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 17u: Het vragenuurtje wordt gevolgd door de bespreking en stemming van volgende ontwerpen/voorstellen van decreet:

Wijziging antidiscriminatieregelgeving

In het arrest-Hakelbracht besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie dat werknemers die een gediscrimineerde persoon verdedigen of bijstaan, ook beschermd moeten worden tegen represaillemaatregelen van de werkgever. Om de Vlaamse regelgeving aan dit arrest en de Europese richtlijnen aan te passen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in tot wijziging van het Gelijkekansendecreet en het decreet evenredige participatie op de arbeidsmarkt. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp en houdt de eindstemming.

Tariefverlaging non-profitlegaten en non-profitschenkingen – invoering vriendenerfenis

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Concreet wil het ontwerp de tarieven voor erfbelasting op legaten (nalatenschappen in een testament) en schenkingen aan goede doelen verlagen en een nieuwe regeling in de erfbelasting invoeren: de zogenaamde vriendenerfenis. Hiermee krijgen burgers de mogelijkheid om een gedeelte van hun erfenis aan een gunstig tarief na te laten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden. De plenaire vergadering bespreekt het regeringsontwerp en houdt de eindstemming.

Wijziging Mediadecreet – omzetting nieuwe Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD)

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering indiende om de Vlaamse mediaregelgeving aan te passen aan de gewijzigde Europese AVMD-richtlijn. De AVMD-richtlijn uit 2010 werd in 2018 aangepast aan de wijzigingen inzake technologie en medialandschap. Door deze nieuwe richtlijn zullen lineaire en niet-lineaire televisie meer op gelijke voet concurreren met elkaar. Hij voert ook nieuwe regels in voor videoplatformdiensten die kijkers (in het bijzonder minderjarigen) beter moeten beschermen tegen gewelddadige, schadelijke en haatzaaiende inhoud. Minister Dalle noemt het ontwerp van decreet dat de nieuwe AVMD-richtlijn omzet “de meest ingrijpende decretale wijziging op mediagebied van de legislatuur, en van de meest ingrijpende aanpassing van het Mediadecreet sinds 2009”. De plenaire vergadering beraadslaagt over het ontwerp en houdt de eindstemming.

Wijziging Energiedecreet – veralgemening terugleververgoeding

Ten gevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 met betrekking tot de terugdraaiende teller bij zonnepanelen zijn er enkele regelgevende lacunes ontstaan in het Energiedecreet. Doordat de terugdraaiende teller voor prosumenten met een digitale meter wegvalt, moet worden bepaald dat zij kunnen gebruik maken van een terugleververgoeding voor de stroom die ze op het net zetten; dat was niet opgenomen voor installaties van vóór 2021. In een voorstel van decreet willen leden van de meerderheidsfracties dit nu rechtzetten. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel tot wijziging van het Energiedecreet en houdt de eindstemming.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 1)

Donderdag 18 maart 2021

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2)

Vrijdag 19 maart 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Algemeen Beleid met vragen over o.a.: de verdere digitalisering van de werking en de dienstverlening van de Vlaamse overhead, de updates van de studie over de miljardentransfers naar Wallonië, de Vlaamse hervormingsplannen in het kader van de Europese middelen voor de economische relance en over de conclusies van de Vlaamse Regering betreffende de studie van de Nationale Bank van België over de impact van migratie

Zaterdag 20 maart 2021

– 18u: Het Gesprek – Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 1)

Zondag 21 maart 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)