Lieven Bouve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 16/11

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de coronacommissie van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis de coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor het secundair onderwijs. Ze hoorden in dit verband vertegenwoordigers van het Spectrumcollege in Beringen, en van de GO! Spectrumschool in Deurne.

Dinsdag 17/11

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs

De eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal moet kennen en kunnen. De Vlaamse Regering keurde een voorontwerp van decreet goed betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers en van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG).

Woensdag 18/11

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 19/11

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 2)

Vrijdag 20/11

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement met gedachtewisseling over het traject naar de integratie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot eengemaakte woonmaatschappijen (koepels)

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op om tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Over dit traject van samenvoeging tot eengemaakte woonmaatschappijen wisselden de leden van de commissie van gedachten met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, van HUURpunt, van het Vlaams Huurdersplatform en van het Vlaams netwerk van sociale huurders (VIVAS).

Zaterdag 21/11

– 18u: Het Gesprek met Matthias Diependaele – Tijdens ‘Het Gesprek’ overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 3)

Zondag 22/11

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur met vragen over o.a.: het nieuwe migratie- en asielpact van de EU en over de verdere evolutie van de gemeentefinanciën na corona (commissievergadering van dinsdag 6 oktober 2020).

Maandag 23/11

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Werk en Economie van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de mogelijke prijsverhoging van de dienstencheques en over het activeren van langdurig zieken

Recent bleek uit een analyse door bedrijfsrevisoren dat de dienstenchequebedrijven in financiële problemen dreigen te komen. In juli heeft het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd waarin het vroeg om de volledige indexering van de inruilwaarde van de dienstencheques te onderzoeken. Pleegt minister Hilde Crevits overleg met de sector? Heeft ze oor naar de verzuchtingen? Hoe wil ze de solvabiliteit van de dienstenchequebedrijven verhogen?